Select Page

Series: CDN- Kiến thức tổng hợp từ A- Z

Tối ưu hóa đường truyền- Route Optimization

This entry is part 6 of 6 in the series CDN- Kiến thức tổng hợp từ A- Z

Định tuyến Anycast cho phép CDN mang nội dung của chúng ta gần hơn với người dùng. Tốt nhất giải thích bằng cách so sánh với unicast, thay thế cơ bản hơn của anycast. Mọi thiết bị đơn giản bằng cách sử dụng unicast- mỗi nút mạng có một địa chỉ duy nhất, tất cả yêu cầu được gửi đến địa chỉ của nó. Nhưng với anycast, một địa chỉ duy nhất được quảng cáo bởi nhiều nút, làm cho ứng cử viên hợp lệ nhất nhận được yêu cầu. Với nhiều lựa chọn kết nối, yêu cầu được mong đợi sẽ được chuyển đến người nhận gần nhất của nó. Các tiêu đề là đường dẫn ngắn nhất sẽ được xác định và ưu tiên bởi các thiết bị điều khiển lưu lượng truy cập trong mạng.

Read More

Tùy chọn tìm kiếm tên miền